Fastighetsbildning

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur och används vid t ex vård av miljön, planering av bebyggelse, byggande av vägar och järnvägar. Fastigheter kan ny- eller ombildas genom en lantmäteriförrättning. Den myndighet som kartlägger Sverige är lantmäteriet.

Du kan ta kontakt med lantmäteriet i frågor som exempelvis rör avstyckningar, överföring av mark mellan fastigheter (fastighetsreglering), om du har oklara fastighetsgränser eller vad servitut och samfälligheter innebär. Lantmäteriets jourslinga har telefontid vardagar mellan kl 9-12 Tel 0771-636363

På lantmäteriet kan du även beställa kopior ur äldre förrättningsakter, tomtkartor, uppgifter om befintliga servitut, marksamfälligheter med mera. Vidare kan du beställa uppgifter ur fastighetsregistret, till exempel storlek på din fastighet. Lantmäteriets kundcenter har telefontid vardagar mellan kl 9-16 Tel 0771-636363

På lantmäteriets hemsida kan du hitta mer information om lantmäteriets tjänster. Där kan du även beställa kartor och flygbilder. Se länk