Lägenhetsregistret

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är kommunerna som ansvarar för att registret är aktuellt. Utgångspunkten är att rapporteringen sker, i huvudsak, i samband med hantering av bygglov.

Syftet med lägenhetsregistret

När lägenhetsregistret är upprättat i hela Sverige kommer Skatteverket att folkbokföra personer på lägenhet, i stället för på fastighet som idag. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning. Lägenhetsregistret innehåller inga uppgifter om vilka personer som bor i lägenheterna!

Fastighetsägarens roll

Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Alla nybyggda hus med 2 eller fler lägenheter, förändringar i befintliga hus med 2 eller fler lägenheter eller ändrat användningssätt till lägenhet skall meddela kommunen dessa förändringar.
De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Till lägenhetsregistret ska uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Sammanslagning
  • Rivning

Uppgifter som ska lämnas in:

  • Lägenhetsnummer
  • Bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori (vanlig bostadslägenhet eller speciallägenhet)

Blanketter och information om lägenhetsregistret:

Blankett för flerbostadshus samt specialbostäder
Instruktion för ajourhållning av lägenhetsregistret
Informationsfolder från Lantmäteriet om lägenhetsregistret

Blanketten skickas till:

Ekerö kommun
Stadsarkitektkontoret
Box 205
178 23 Ekerö
Mer information finns att läsa om lägenhetsregistret:

Frågor och svar om Lantmäteriets uppläggning av lägenhetsregistret

Skatteverket

Riktiga adresser en förutsättning

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är kommunen som fastställer adresser.
Har du frågor om adress till ditt bostadshus? Kontakta Stadsarkitektkontoret.