Namnsättning av gator, adress

Vägar inom Ekerö kommun som saknar officiella namn samt nya vägar ska namnsättas och föras in i kommunens gatunamnsregister. Uppgiften är ett led i Byggnadsnämndens arbete med så kallade belägenhetsadressering, som syftar till att ge bostadsfastigheter, byggnader och andra anläggningars unika adresser. Det har betydelse för bland annat polis, brandförsvar, ambulans, färdtjänst och andra samhällsfunktioner.

Ekerö kommuns Byggnadsnämnd fattar beslut om nya vägnamn inom kommunen. Förslag till nya vägnamn tas fram i nära samarbete med Kulturnämnden/Kulturkontoret.

Ekerö kommun har riktlinjer för belägenhetsadressering. Riktlinjerna syftar framförallt till att möjliggöra adressering med så kallad byadress i landsbygdslika områden. Byadresser bygger normalt på by- eller gårdsnamn och gör det möjligt att bevara äldre namn i adresserna.

Vad händer när adresserna är fastställda?

Adresserna registreras i Lantmäteriets adressregister.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret skickar ut ett besked om fastställd adress till taxerade och lagfarna ägare. Bor annan/andra personer än lagfaren ägare på fastigheten måste dessa underrättas om den nya adressen genom fastighetsägarens försorg.

Lokala skattemyndigheten och övriga myndigheter blir underrättade om adressändringen via centralt register.

Alla boende måste själva underrätta privatpersoner, föreningar eller företag som inte uppdaterar sina adressuppgifter från centralt register. Vilka dessa är framgår efter ca sex månader då posten fortfarande anländer under den gamla adressen.

Fastighetsägaren märker upp postlådan med den nya adressen, men låter den gamla adressen sitta kvar under en övergångsperiod om ca ett år.

Berörd väghållare och respektive fastighetsägare ansvarar för skyltning av vägnamn och husnummer. 

Skyltning av vägnamn

När beslutet om vägnamnet är meddelat bör en skylt med vägnamnet sättas upp. Vägföreningar, samfällighetsföreningar och privatpersoner får bekosta skyltningen själva. Information om hur en korrekt namnskylt ser ut finns på Transportstyrelsens webbplats.