Bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag i kraft.

Med anledning av den nya lagen har byggnadsnämnden i Ekerö Kommun beslutat att fortsättningsvis använda sig av bidragsformen kontantbidrag enligt 16 § Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Det är alltid du som söker bidraget som efter beslut beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört. Du meddelar handläggaren när arbetet är färdigställt och anpassningen uppfyller avsedd funktion. Du skickar även kopior på fakturaunderlag och kvitton till handläggaren som efter kontroll sätter in bidraget på ditt konto. Här kan du se hur processen ser ut då man ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

Behöver du hjälp med att söka bidraget kan du utse ett ombud. Ditt ombud behöver då en fullmakt för att kunna hjälpa till. Du kan ladda ner en mall för fullmakt här.

Vem kan få bidrag?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan beviljas bidrag för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma.

Vid ansökningar som inkommer den 1 juli 2018 och framåt, är det möjligt för ägare till flerbostadshus att överta rätten till bostadsanpassningsbidrag som har beviljats för anpassningsåtgärder i anslutning till en lägenhet som innehas med hyres- eller bostadsrätt, om sökanden och ägaren är överens om detta. En förutsättning är att ägaren åtar sig att låta utföra de åtgärder som bidraget avser.

Om du ska byta bostad är det viktigt att du väljer en bostad som är lämplig utifrån dina behov. Möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag vid flytt är begränsad.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd samt i familjehem och bostäder med särskild service för barn, ungdomar eller vuxna.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget används för att anpassa och komplettera fasta funktioner, sådant man normalt inte tar med sig när man flyttar, i och i anslutning till bostaden. Bidrag lämnas för anpassning av den permanenta bostaden. Bidrag kan inte beviljas för anpassning av fritidshus.  

Bidraget lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget. Behovet av anpassningen bedöms utifrån sökandens funktionsnedsättningar. Intyg från legitimerad arbetsterapeut och i vissa fall annan sakkunnig, som exempelvis läkare, skall bifogas ansökan.

Anpassningarna ska vara nödvändiga utifrån de behov funktionsnedsättningen medför. Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna. Exempel på anpassningsåtgärder kan vara tröskelanpassning, stödhandtag eller ramp till entré.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas av följande orsaker: Byggnadstekniska brister, eftersatt underhåll, avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner eller avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.