Baskarta

Baskartan är digital och finns främst över tätorterna i kommunen. Den är framställd genom tidigare inmätningar samt genom kartering från flygbilder.

Baskartan innehåller byggnader, fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar samt nivåkurvor.

Utdrag ur baskartan

Ibland kan du behöva en karta över din tomt om du ska göra förändringar som kräver tillstånd från kommunen t ex vid mycket enkla bygglov. Då kan du köpa ett utdrag ur baskartan.

Blankett för kartbeställning/baskarta