Detaljplaner

Vad är en detaljplan?

Genom detaljplaner styr kommunen hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut. I detaljplanen vägs samhällets intressen mot privata och områdets lämplighet för bebyggelse prövas för att skapa ett bra samhälle. Översiktsplanen är vägledande vid detaljplanering. Detaljplanen är däremot juridisk bindande och gäller tills den ändras eller upphävs. I Ekerö kommun sker den största satsningen på utbyggnad av bostäder inom Tätortsbandet, från Ekerö centrum med Träkvista och Sandudden via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra. 

Läs mer om Planprocessen.

bild på planhandlingar

Pågående detaljplaner

Enligt översiktsplanen ska den största satsningen på utbyggnad av bostäder ske inom Tätortsbandet i Ekerö kommun.

Bild på en detaljplan

Gällande detaljplaner

Här hittar du information om detaljplaner som vunnit laga kraft under 2012.