Gällande detaljplaner

Här kan du hitta information om vilka detaljplaner som vunnit laga kraft sedan 2011.  Äldre detaljplaner går att hämta hem från Ekerökartan

Laga kraft 2019

Enlunda bussdepå

Gammelgårdsudden, Helgö etapp 3

Laga kraft 2018

Björkuddsvägen

Ekerö strand

Laga kraft 2017

Södra Klyvarestigen

Tappströmsbron

Helgö etapp 3, Slottshagen

Ekerövallen

Laga kraft 2016

Helgö, etapp 2

Ny bussdepå i Enlunda

Fredrikstrandsvägen del 1

Fredrikstrandsvägen del 2

Skomakartorp södra 

Områdesbestämmelser och upphävande av detaljplan för Munsö gamla skola

Laga kraft 2015

Jungfrusunds sjöstad

Drottningholmsmalmen

Helgö etapp 1

Älvnäsvägen 79 (Älvnäs 1:73)

Laga kraft 2014

Tappström 3:1 m. fl. (Wrangels väg)

Särskilt boende i Stenhamra

Tillägg till Träkvista 1:329, 1:330

Brunna handelsområde

Tillägg till detaljplan för del av Sandudden etapp 1

Laga kraft 2013

Nibbla backe
I anslutning till befintlig bebyggelse i Nibbla backe planeras nu för ca 15 nya bostäder. Området ska bebyggas med friliggande villor och kedje-/radhus.

Skomakartorp (del av Träkvista 4:191)
På östra Ekerö, mellan Ledungsvägen, Jungfrusundsvägen och Vikingavägen pågår detaljplanearbete... 

Jungfrusunds marina
En ny detaljplan för Jungfrusunds marina är under framtagande. Planen möjliggör en expansion...

Västra Närlunda
Nya bestämmelser är under framtagande för del av västra Närlunda för att reglera framtida tillkommande bebyggelse...

Ölsta Lövhagen
Utökad byggrätt planeras för fyra fastigheter i Ölsta.

Laga kraft 2012

Sättra gård
På Sättra Gård planeras det för 17 nya bostäder...

Frälsemansvägen på Gällstaö
Arbete pågår med att ta fram en plan som är anpassad till de faktiska förutsättningarna i området.

Ekerö-Sundby 1:1
I norra Sundby, mitt på Ekerö, planeras det för större byggrätter och kommunalt VA.

Laga kraft 2011

Detaljplan för Älvnäs 1:172 m fl
Diarienr: PLAN.2007.12.214
Laga kraft: 25 augusti 2011

Detaljplan för Träkvista 1:9 m fl (Lundhagenområdet)
Diarienr: PLAN.2001.16.214
Laga kraft: 24 november 2011

Detaljplan för Troxhammar 1:13, 2:15 m fl (Troxhammar by)
Diarienr: PLAN.2003.40.214
Laga kraft: 24 november 2011

Vill du veta vilken detaljplan som gäller för din fastighet?

På Ekerökartan kan du ta reda på vilken detaljplan som gäller för din fastighet. På kartan ser du vilket nummer detaljplanen har. Därefter kan du kontakta Stadsarkitektkontoret så kan vi skicka detaljplanen till dig via e-post eller post om du så önskar.