Nibbla backe

I anslutning till befintlig bebyggelse på Nibbla backe planeras nu för ca 15 nya bostäder.

 Ett fotomontage på Nibbla backe

Bakgrund

Derome Mark & Bostad har visat intresse för att bygga bostäder i Ekerö kommun. För att förbättra underlaget för den befintliga servicen anser kommunen att det är lämpligt att bygga i anslutning till de serviceorter som är utpekade i översiktsplanen.

Stockholms stad, som är markägare till en stor del av planområdet, ser positivt på att avyttra delar av den markreserv som de har sedan lång tid tillbaka. Sammantaget har dessa intressen medfört att kommunen initierade arbetet med ett planprogram för området under 2009.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en komplettering av bostadsbebyggelsen i Nibbla backe med drygt ett dussin nya bostäder. Området ska bebyggas med friliggande och kedje-/radhus.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1
Diarienummer: PLAN.2008.19.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Planen vann laga kraft 2013-03-12

Läs mer om planprocessen.