Södra klyvarestigen

I Stenhamra, längsmed södra delen av Klyvarstigen och östra sidan av Vallviksvägen planeras nya bostäder, dels genom avstyckningar och dels genom att ersätta tidigare verksamheter i området. Fastigheterna i området ska även förses med kommunalt vatten och avlopp.

Bakgrund

Det aktuella planområdet är inte planlagt sedan tidigare. Flera fastighetsägare har haft önskemål om att få ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Fastighetsägare inom området har även inkommit med önskemål om avstyckningar.

I området finns en snickeriverksamhet som påverkar de omkringliggande fastigheterna.

Vad är det som planeras?

Syftet med att upprätta detaljplan för området är att möjliggöra en förtätning av området med radhus-, flerbostadshus- och villabebyggelse. 50-70 nya bostäder utöver de befintliga kan tillskapas. I samband med utbyggnaden höjs gatustandarden och bostäderna ansluts till det kommunala avloppsnätet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl
Diarienr: PLAN.1998.8.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-01-02.

Läs mer om Planprocessen.