Ekerö centrum

Under perioden 24 november till 15 december genomförde vi en informationsutställning om Ekerö centrums framtid. Syftet var att ta reda på hur centrumet fungerar idag och framför allt att få höra vad Ekeröborna vill ha för centrum i framtiden.

Under perioden har vi haft en utställning, öppna hus, fördjupade diskussionsgrupper, arkitektledda rundvandringar och en teckningstävling för barn. En enkät har varit tillgänglig på hemsidan och i utställningen. Vi har fått över 1.500 enkätsvar! Det innebär att vi genom enkäterna och alla diskussioner fått in 10.000-tals tankar, synpunkter och åsikter om vårt centrums framtid. Synpunkterna är en viktig del av kommunens beslutsunderlag i det fortsatta arbetet.

Vad händer nu?
Enkätsvaren och tankarna från diskussionsgrupper, teckningstävling och rundvandringar kommer att sammanställas och presenteras under våren 2020. Sammanställningen är en del av kommunens beslutsunderlag för det fortsatta planarbetet. Nästa steg är att Ekerö kommun tillsammans med byggaktörerna fortsätter planarbetet för utvecklingen av centrumområdet.