Ekerö centrum

Ekerö centrum Illustrationsplan

Bakgrund

Ekerö kommun i allmänhet, och Ekerö centrum i synnerhet, står inför ett antal stora förändringar de närmaste 10 åren. Viktiga infrastruktursatsningar som en breddning av Ekerövägen till fyra körfält, en ny bro vid Tappström och en påfart till förbifart Stockholm, kommer att leda till förbättrade kommunikationer till och från Ekerö och således möjlighet för kommunen att växa med fler bostäder och fler invånare. I centrala Ekerö kommer den bussdepå som idag återfinns på Tappström 1:40 flyttas till Färingsö inom en snar framtid. Vidare kommer kommunens behov av skollokaler att öka samtidigt som infrastrukturen behöver ses över, och då särskilt korsningen Ekerövägen/Bryggavägen och kommuninvånarnas möjlighet till infartsparkering.

Flytten av bussdepån innebär nya förutsättningar för utvecklingen av Ekerö centrum, med fler bostäder, mer handel, fler arbetsplatser samt förbättrade rekreationsmöjligheter. Vidare ges möjlighet att skapa ett resecentrum med starkare koppling mellan kommersiell och allmän service i direkt anslutning till bytespunkten för kollektivtrafik i Tappström.

Vad är det som planeras?

Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att inleda detaljplanearbete för fastigheten Tappström 1:40, där SL idag har sin bussdepå. Ett program godkändes 2016 för området kring depåtomten, kommunhuset, befintlig infartsparkering samt del av Ekerö centrum. Syftet var att klargöra förutsättningarna för planläggning av området samt att redovisa idéer om hur centrum kan utvecklas med olika funktioner samt placering och utformning av ny bebyggelse.

Syftet med detaljplanen för del av Ekerö centrum är att möjliggöra för en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus, handel, offentliga platser, kontor, parkering och bussterminal samt en ny cirkulationsplats i centrala Ekerö. Den nya delen av centrum ska genom sin arkitektur, gestaltning och rumsliga karaktär ansluta till det befintliga centrum. Syftet är också att den nya delen ska öppna upp ytterligare mot Tappströmskanalen med ett väldefinierat och inbjudande parkrum, samt att bevara de kvaliteter som finns i befintligt centrum vad gäller Erskines arkitektur.

I samband med att Ekerövägen och Tappströmsbron byggs om, skapas möjlighet till en mer effektiv bussknutpunkt i anslutning till det nya centrumområdet. Ett nytt stråk bildas som ska knyta ihop det befintliga centrumet med det nya. De nya byggnaderna ska ges ett varierat intryck, och variera i våningshöjd mellan tre till sju våningar. Entréplanet i de nya byggnaderna ska vara aktiva och innehålla handel, verksamheter, kontor eller andra lokaler för att möjliggöra ett levande centrum.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för del av Ekerö centrum, Tappström 1:40 m fl, på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

Diarienummer: PLAN.2010.33.214

Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 8 november 2017 t.o.m 12 januari 2018. De yttranden som kom in under samrådet sammanställs nu i en så kallad samrådsredogörelse. Därefter görs eventuella utredningar och ändringar till följd av yttrandena. Nästa steg i processen är granskning.

Samrådet gällde även den miljökonsekvensbeskrivning som är upprättad enligt 6 kap. 11 § Miljöbalken.

För mer information om detaljplanen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00 eller info@ekero.se.

Ett program för Ekerö centrum godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-09. De yttranden som kom in under programsamrådet har sammanställts i en programsamrådsredogörelse. Kontakta Ekerö direkt, 08 – 124 571 00, för att ta del av programsamrådsredogörelsen.

Läs mer om planprocessen.