Skola Bryggavägen

I östra delen av Ekebyhovsdalen, ca 800 meter sydöst om Ekerö centrum, planeras för en ny skola för upp till 900 elever. 

Bakgrund

Planområdet som i huvudsak utgörs av jordbruksmark och naturmark, är i kommunens översiktsplan utpekat som möjlig plats för ny skola. I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott gav miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för en ny skola, beslutade barn- och utbildningsnämnden att ersätta Ekebyhovsskolans befintliga lokaler med att bygga en ny Ekebyhovsskola vid Bryggavägen.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny grundskola och en ny idrottshall inom fastigheten Ekebyhov 1:1. Planförslaget innebär en skolbyggnad med separat idrottshall intill Bryggavägen, samt en trafiklösning som syftar till att skapa en trafiksäker miljö i anslutning till skolområdet. Platsen ligger inom ett kulturhistoriskt känsligt område och den nya bebyggelsen ska uppföras så att hänsyn tas till den kulturhistoriskt känsliga miljön där kulturlandskapet och naturmiljön utgör viktiga kulturbärare.

En undersökning om detaljplanen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (MB), har genomförts. Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande kunna medföra en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats för att belysa och bedöma miljöeffekterna enligt 6 kap. 11 § MB.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för ny skola Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1

Diarienr: PLAN.2016.15.214

Förfarande: Utökat förfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

Ett förslag till detaljplan skickas nu ut på samråd. Under samrådstiden, 19 december 2019 – 7 februari 2020, finns samrådshandlingarna även att ta del av på biblioteket i Ekerö centrum samt i kommunhusets entré, Tappströmsvägen 2. 

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara planenheten tillhanda senast den 7 februari till adress: Ekerö kommun, Planenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan också skickas med e-post till planenheten@ekero.se.

Den som inte senast under granskningen av detaljplanen har lämnat en skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information om detaljplanen kontakta Ekerö direkt, info@ekero.se, tel 08 - 124 571 00.

Läs mer om planprocessen