Träkvista torg

Träkvista torg är ett lokalt centrum där Jungfrusundsvägen möter Ekerövägen. Här finns behov av att utveckla centrumet med ytterligare lokaler men även bostäder.

Träkvista torg

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att skapa ett lokalt centrum. Avsikten är att skapa en självklar mötesplats med livsmedelshandel, vårdcentral, bostäder samt utökade lokaler för mindre butiker intill en tillgänglig och trygg torgmiljö. I detaljplanen möjliggörs även för byggande av ett vårdboende (särskilt boende för äldre). Granskningshandlingarna finns tillgängliga i högermarginalen. 

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Träkvista 27:1
Diarienr: PLAN.1999.19.214
Förfarande: Utökat förfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

Efter granskningstiden gör Miljö- och stadsbyggnadskontoret ett granskningsutlåtande.

För mer information om detaljplanen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.

FAQ:

Hur länge är granskningstiden?

Utställning av planen under granskningstiden sker 10 november – 9 december i Biblioteket i Ekerö Centrum, Kommunhusets foaje och på hemsidan. Öppet hus skedde den 10 november i Biblioteket i Ekerö Centrum.

Vad har hänt sedan samråd?

Samråd skedde mellan 7 juni och 2 september 2017. En ”Samrådsredogörelse” har upprättats för att ge svar på frågor som inkommit. Det har även gjorts fördjupade och uppdaterade utredningar. Justeringar har gjorts i planbeskrivningen, genomförandebeskrivningen, plankartan och gestaltningsprogrammet för att tillmötesgå synpunkter. Utformning och struktur har justerats.  

Kommer det finnas tillräckligt med parkering? 

Endast korttidsparkering sker på Ekerövägen och Jungfrusundsvägen. Strax söder om centrumbyggnaden finns en större markparkering som kan nyttjas av butikernas kunder och besökare till vårdboendet. Besöksplatser finns även vid Fantholmsvägen. Boendeparkering finns tillgängligt i garage.  

Kommer trafiken öka? Hur påverkar detta trafiken tidsmässigt?

Med en ny ljusreglerad trafikkorsning vid Ekerövägen – Jungfrusundsvägen ökar säkerheten och med en breddning av Ekerövägen från Tappström till Nockeby kommer trafiksituationen förbättras. Tidsåtgången genom Träkvista beräknas öka enligt trafikutredningen med 30 sek vid rusningstrafik. Kollektivtrafik prioriteras vid trafikkorsningen.

Kommer det finnas träd längs med Ekerövägen/ Jungfrusundsvägen?

Jungfrusundsvägen och Ekerövägen, två viktiga kommunikationsstråk i Ekerö kommun, föreslås inom planområdet omgestaltas för säkrare trafik. I omgestaltningen ingår att förbättra villkoren för de oskyddade trafikanterna. Gång- och cykelstråk föreslås därför längs med gatorna samt överblickbara och noggrant utformade övergångsställen. Träd längs gatorna bidrar till ett bättre lokalt klimat, dämpar buller och mjukar upp gaturummet. Gaturummen ska ses som en förlängning av torget med platser för möten mellan människor.

Är det inte för högt?

För att utveckla Ekerö kommun på lång sikt måste en tätare bebyggelse tillåtas på vissa platser där det finns god tillgång till kommunikation och service, och få naturvärden. I översiktsplanen bedöms Träkvista torg vara en sådan plats. Bebyggelsen har sänkts sedan samrådsförslaget. Stor vikt har lagts på utformningen och gestaltningen av bebyggelsen för att uppnå en bättre karaktär, trivsel och säkerhet som smälter bättre in i kontexten och omgivningen. Utbredning och utformning är omarbetat och regleras nu i planhandlingarna genom bestämmelser och gestaltningsprogrammet.

Vad blir skuggningseffekterna?

Solstudier, som ingår i gestaltningsprogrammet, har tagits fram för både som-marsolståndet, juni, samt vårdagjämning, mars, vid fyra olika tidpunkter på dygnet. Bebyggelsen har justerats nu inför granskning för att minska skuggningspåverkan.  

Hur lång tid är genomförandetiden för planen? 

Genomförandetiden för planen beräknas till 10 år och är planerad att ske etappvis för att säkerställa god miljö under byggnation och att trafikens framkomlighet inte påverkas i för stor utsträckning.