Färingsö

Färingsö trä

Ytterligare småindustriverksamhet planeras intill Färingsö Trä...

Hästhagen i Svartsjö
Ytterligare bostäder föreslås vid Hästhagen i Svartsjö.

Tufa Marin, fastigheten Ilända 1:6
Komplettering av nya bostäder och utveckling av Tufa Marins varvsverksamhet föreslås. Planarbete pågår

Program för Kungsberga
Stadsarkitektkontoret har tagit fram ett program för Kungsberga.

Kungsberga 1:34 (Sörgården)
Kungsberga 1:34 ingår i programmet för Kungsberga.

Mörby 1:44
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Norra Enlunda

Detaljplan utarbetas i syfte att bygga ut vatten och avlopp samt möjliggöra för ytterligare bostäder och verksamheter i området.

Sjöhäll
I Sjöhäll, ca 500 meter sydväst om Stenhamra centrum, planeras det för nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus...

Skå-Eneby 3:7 (Troxhammar golfbana)
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Skå industriområde
Utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning.

Stenhamra centrum
 I Stenhamra görs en satsning för utveckling av centrum med olika typer av bostäder genom nyexploatering med lägenheter för bl.a. äldreomsorg...

Stjärtnäs, Skå
Ny detaljplan i Stjärtnäs ska möjliggöra utbyggnad av kommunalt avlopp och förtätning av bostäder.

Program för Svanhagen/Söderberga
Ett program har utarbetas innan detaljplanerna i syfte att bygga ut vatten och avlopp samt kompletterande bostäder och verksamheter i området.

Troxhammar 8:1
Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Vårdagsvägen i Mörby
Vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen planeras det för 10-15 nya villatomter.

Söderberga ortofoto

Söderberga

Detaljplan utarbetas i syfte att bygga ut vatten och avlopp samt kompletterande bostäder i området.

Ettans väg ortofoto

 Ettans väg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att nya bostäder kan byggas inom området och att dessa, samt befintliga bostäder, ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

Översiktsbild Svanhagen

Svanhagen

Detaljplanen prövar möjligheterna till kompletterande bostäder och verksamheter i Svanhagen i samband med områdets anslutning till det kommunala VA-nätet.

Stavsborg

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Stavsborg med syfte att förse området med kommunalt vatten och avlopp samt i samband med det pröva en förtätning av området. 

Stockby 2:36 m.fl. (Alviken)

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att inleda en ändring av gällande detaljplan 769 för att möjliggöra styckningar av fastigheter och en förtätning av bostadsområdet.

Del av Stenhamra centrum

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Stenhamra centrum. I en första etapp planläggs för två förskolor.