Del av Stenhamra centrum

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Stenhamra centrum. I en första etapp planläggs för två förskolor. 

Bakgrund

Stenhamra är Ekerö kommuns näst största tätort och den största tätorten på Färingsö. Här finns god tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik. År 2016 färdigställde Ekerö kommun ett program för Stenhamra centrum, ett underlag som redovisar strategier och förutsättningar för utveckling av centrumet. Programmet beskriver hur framtida satsningar på infrastruktur och kommunikationer till och från Ekerö kan ge ökade möjligheter för kommunen att växa med fler bostäder och därmed fler invånare. En sådan satsning och följande befolkningsökning ökar behoven av ett mer utvecklat centrumområde i Stenhamra med bland annat fler bostäder, utökad service och parkering.

Stenhamra förskola har funnits sedan 60-talet. Ursprungsbyggnaden har rivits och verksamheten bedrivs idag i paviljonger. Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen tittat på alternativa lokaliseringar för förskolan som en del av programmet för Stenhamra centrum som togs fram 2016. I programmet redovisas två platser för två nya förskolor som nu utreds i aktuell detaljplan. Värdet av det befintliga grönstråket genom samhället belyses också i programmet samt hur det ska bevaras men utvecklas för att skapa en än mer attraktiv miljö som fler vill vistas i.

Vad planeras?

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att inleda detaljplanearbete för del av Stenhamra centrum. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för anläggandet av två nya förskolor med bra tillhörande utemiljöer i Stenhamra centrum. Planen syftar även till att förbättra kvalitén på gröna områden inom allmän platsmark. Genom planförslaget säkras tillgång till och skötsel av parkområden för framtiden och en våtmark för förbättrad dagvattenhantering möjliggörs. 

Planinformation

Detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 m.fl. och Stockby 3:69 m.fl.)

Formellt namn för programmet: Program för Stenhamra centrum, Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Diarienummer: PLAN.2020.01.240

Förfarande: Utökat förfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

 

Läget just nu

Ett förslag till detaljplan skickas nu ut på samråd som kommer att pågå 14 april - 10 maj 2020. Under samrådstiden kommer samrådshandlingarna finnas på biblioteket i Stenhamra centrum samt här på hemsidan.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara planeringsenheten tillhanda senast 10 maj 2020 till adress Ekerö kommun, planeringsenheten, Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter kan också skickas med e-post till planeringsenheten@ekero.se.

Den som inte senast under granskningen av detaljplanen har lämnat en skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information om detaljplanen kontakta Ekerö direkt, info@ekero.se, tel 08 - 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.