Ettans väg

Utmed Ettans väg i Kungsberga på Färingsö pågår detaljplanearbete i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

planomrade

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att nya bostäder kan byggas inom området och att dessa, samt befintliga bostäder, ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Kungsberga 1:4 m.fl.
Diarienummer: PLAN.2008.14.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

Detaljplanen har varit ute på granskning den 23 september - 21 oktober 2016.

Nästa steg i planprocessen är antagande.

Läs mer om planprocessen