Färingsö trä

Ytterligare verksamheter planeras intill Färingsö Trä på Färingsö. Det blir även möjligt att bygga en cirkulationsplats i korsningen Färentunavägen/Enlundavägen/Troxhammar byväg, samt en gång- och cykelväg längs med Enlundavägen.

Färingsö Trä Ortofoto med markering

Bakgrund

Den 19 augusti 2008 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram ett detaljplan för Östra Enlunda som arbetsplatsområde. Det aktuella planområdet har tidigare varit ute på programsamråd och samråd. Inför utställning av detaljplanen delades den i två planer. Den här detaljplanen avser Enlundavägen samt ett område norr om Enlundavägen. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att skicka ut detaljplanen för Färingsö trä på granskning.

Vad är det som planeras?

Norr om Enlundavägen föreslås att den befintliga trävaruhandeln Färingsö Trä planläggs. Trävaruhandeln föreslås kunna utvidgas för att verksamheten ska kunna växa. Området sydväst om Färingsö Trä planläggs också för småindustriverksamheter. Verksamheterna får inte vara störande för omgivande bostäder vad gäller lukt, ljus och buller.

En ny industrigata anläggs, vilken försörjer verksamhetsområdet och infarterna som Färingsö Trä har idag stängs. En del av Enlundavägen föreslås breddas och en gång- och cykelväg anläggs.

I korsningen Färentunavägen/Enlundavägen/Troxhammar byväg föreslås en cirkulationsplats.

Förutsättningar för att anlägga en infartsparkering skapas på två platser inom planområdet samt områden för tekniska anläggningar som avloppspumpstation och transformatorstation.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Enlunda småindustriområde, Troxhammar 7:2 m.fl.
Diarienummer: PLAN.2011.17
Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900).

Läget just nu

Detaljplanen var på samråd mellan 27 november 2015 - 29 januari 2016. Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 13 januari 2016.

Detaljplanen var på granskning mellan 21 december 2016 - 27 januari 2017. Nästa steg i planprocessen är antagande och detta förväntas ske under 2019.

För mer information om detaljplanen samt för att ta del av samrådsredogörelsen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.