Kungsberga 1:34 (Sörgården)

 

I ett område i centrala Kungsberga planeras det för ny småhusbebyggelse och lägenheter. Planarbetet syftar även till att tillvarata områdets natur- och kulturvärden.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att nya bostäder kan byggas inom området och att dessa, samt befintliga bostäder, ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet. Detaljplanen syftar även till att tillvarata och stärka de natur- och kulturmiljövärden som finns inom området, samt att skapa förutsättningar för en attraktiv och trafiksäker lokal servicepunkt i centrala Kungsberga. Detaljplanen möjliggör för ca 30 nya bostäder i form av småhusbebyggelse och lägenheter på fastigheten Kungsberga 1:34, samt genom styckning av befintliga fastigheter.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Kungsberga 1:34 med flera.

Diarienummer: PLAN.2005.4.214

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

Detaljplanen var på granskning mellan 19 juni - 28 september 2018.

För mer information om detaljplanen samt för att ta del av samrådsredogörelsen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.