Norra Enlunda, Söderberga 1:36 m fl

I Norra Enlunda på södra Färingsö planeras nya bostäder och verksamheter. I samband med att en detaljplan tas fram möjliggörs även för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012- 06-12 att ge Stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Söderberga 1:36 och närliggande fastigheter, med start 2016. Nytt uppdragsbeslut för utökat utredningsområde och exploateringsgrad togs 2017-01-31.

Planområdet ligger enligt översiktsplanen inom det så kallade tätortsbandet, ett stråk från Ekerö centrum via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra. Inom detta område ska kommunens största satsning på utbyggnad av bostäder ligga. Detta då området har bra förutsättningar för utveckling med goda kommunikationer och väl utvecklad service.

Vad är det som planeras?

Detaljplanen ska möjliggöra ytterligare bostäder med en variation av villor och radhus, ytterligare mark för verksamheter intill Färingsö Trä samt att tillkommande och befintliga fastigheterna kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Norra Enlunda, Söderberga 1:36 m fl.
Diarienummer: PLAN.2010.29
Förfarande: Utökat förfarande

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900).

Läget just nu

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 27 oktober 2017 till 15 december 2017. Ett samrådsmöte hölls i biblioteket i Ekerö centrum den 16 november 2017. Under 2018 har planarbetet varit vilande. Nästa steg i planprocessen är granskning.

För mer information om detaljplanen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.