Program för Kungsberga

Vad är det som planeras?

Syftet med programmet är att undersöka förutsättningarna för planläggning för Kungsberga. Programmet redovisar vilka förutsättningar och idéer som finns för den framtida utvecklingen av Kungsberga. Programmet inkluderar förslag till utveckling med framförallt nya bostäder, men även möjlighet till nya verksamheter.

Kungsberga är en serviceort på norra Färingsö och fungerar tillsammans med Stav, Färentuna, Ölsta med flera som ett kluster av samhällen där utbyte sker mellan varandra, bland annat genom att service finns i Kungsberga, skola i Färentuna och folkets hus i Ölsta. Dessa samband har studerats i programmet.

Som ett första steg i processen bjöds den 28 augusti 2013 boende, företagare, fastighetsägare och andra intressenter in till en workshop för att diskutera utvecklingen av Kungsberga. Syftet med workshopen var att, utifrån vissa tidigare fattade beslut och givna riktlinjer, diskutera hur området ska utvecklas. Workshopen lockade 53 personer och stadsarkitektkontorets tjänsteman fick mycket värdefull information och många kloka synpunkter under kvällen.

Resultatet av workshopen redovisas här.

Planinformation

Formellt namn: Program för Kungsberga (Kungsberga 1:34m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län
Diarienr: PLAN.2013.16
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas nya plan- och bygglagen (2010:900)

Läget just nu

Programmet har godkänts 2014-01-21. Nästa steg är att ta fram detaljplaner utifrån programmet.

Läs mer om Planprocessen.