Sjöhäll

I Sjöhäll, ca 500 meter sydväst om Stenhamra centrum, planeras det för nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus. I planarbetet arbetas det även för en förstärkt strandpromenad och grönytor.

Bakgrund

Jola Fastighetsförvaltning AB har i juni 2009 lämnat in en ansökan om planläggning för 5 parhus (55+boende) på fastigheten Stockby 2:24. Förfrågan har vilat i avvaktan på att en helhetsbild av utvecklingen för Stenhamra skulle tas fram. Den fördjupning som enligt översiktsplanen skulle göras för Tätortsbandet har delats upp i tre uppdrag, varav ett omfattade Stenhamra. Ett material för Stenhamra (en helhetsbild) har nu tagits fram, där även fastigheten Stockby 2:24 ingår i materialet. Stadsarkitektkontoret har därefter fått i uppdrag att genomföra ett detaljplanearbete för Stockby 2:24, 4:68 m.fl.

Vad är det som planeras?

Sjöhällsområdet är ett av centrala Stenhamras viktigaste grönområden med dess koppling till vattnet. Enligt programmet föreslås naturområdet förädlas genom förstärkta stråk och eventuellt utökad service. För att utnyttja det goda läget och öka attraktiviteten i området föreslås ett strandcafé eller annan liknande verksamhet möjliggöras i detaljplanen. Tanken är att detta ska kunna bli en knytpunkt för boende i området liksom ett stopp på promenaden längst med vattnet eller för de som badar i området. För området föreslås även ny bebyggelse med flera olika typer av boende såsom villor, parhus, radhus och flerfamiljshus. Området närmast vattnet består idag av stora tomter där det i vissa fall kan bli aktuellt med förtätning genom avstyckningar.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Stockby 2:24, 4:68 m fl
Diarienr: PLAN.2009.16.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Nästa steg i planprocessen är antagande.

Läs mer om Planprocessen.