Skå industriområde

Utökning av befintligt arbetsplatsområde och avfallsanläggning.

Skå industriområde

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2007-05-22 § 112 uppdragit åt Miljö- och stadsbyggnadskontoret att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att ta fram en ny detaljplan för Skå industriområde.

Vad är det som planeras?

I området finns idag en avfallsanläggning. Avfallsanläggningen utökas enligt planförslaget med knappt två hektar mark i väster. Inom avfallsanläggningen finns omlastningsstation, återvinningscentral och en gammal deponi med diken och lakvattendamm. I mitten av området för avfallsstationen deponeras slam från kommunens reningsverk. Inom västra delen av området, föreslagen för avfallsstation, har räddningstjänsten en övningsanläggning. Området ska utgöra skyddszon mellan avfallsanläggningen och de nya tomterna och avses inte bebyggas.

Delar av området har idag karaktären av ett konventionellt arbetsplatsområde. I planförslaget föreslås en utökning av arbetsområdet söder om Färentunavägen med mark för industri och upplag. Längst i sydost i planområdet är användningen reglerad till småindustri och upplag som ej får vara störande för närliggande bostäder.

Bebyggelsen kommer att ligga relativt exponerat i det öppna landskapet. Stor vikt skall därför läggas på utformning av bebyggelsen och även vid val av fasad- och takmaterial samt färgsättning. Strävan bör vara att anpassa bebyggelsen väl till landskapet och landskapsbilden.

Den gamla deponin i området är sluttäckt och planbestämmelse har införts på plankartan om att området skall vara planerat med buskar.

Inom planområdet finns värdefull naturmark och fornlämning, dessa ska bevaras som naturmark och får inte bebyggas.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Skå-Väsby arbetsplatsområde (Skå-Väsby 4:2 med flera)
Diarienummer: PLAN.2007.5.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Nästa steg i planprocessen är utställning.

Läs mer om Planprocessen.