Stavsborg

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för Stavsborg med syfte att förse området med kommunalt vatten och avlopp samt i samband med det pröva en förtätning av området.

Bakgrund

Ekerö kommuns Kommunfullmäktige har 2013-03-26 antagit VA-plan för Ekerö kommun. Kommunen har studerat vilka behov som finns av att inrätta nya verksamhetsområden för VA för befintlig bebyggelse. VA-planen prioriterar de delar av kommunen där behovet av kommunalt VA är som störst eller där det i övrigt är önskvärt utifrån ett samhällsutvecklingsperspektiv. I VA-planen anges att utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät ska vara anslutet i Stavsborg under perioden 2018–2022.  

VA-planen anger att beslut om planläggning bör tas för samtliga områden där det är tänkt att kommunalt VA ska byggas ut de närmaste 10 åren. Verksamhetsområde för VA inrättas i samband med att detaljplaner antas. Under planprocessen utreds i vilken omfattning förtätning av området kan ske.  

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Stavsborg 
Diarienummer: PLAN.2016.22.214 
Förfarande: Arbetet med detaljplanen är för nuvarande vilande.  
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900) 

Läget just nu

Planarbetet är för tillfället vilande.

För mer information om detaljplanen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.