Stjärtnäs, Skå

Ny detaljplan i Stjärtnäs ska möjliggöra utbyggnad av kommunalt avlopp och förtätning av bostäder.

Bild över stjärtnäs

Bakgrund

Flera fastigheter i Stjärtnäs har sedan några år tillbaka problem med reningen av avloppsvattnet. För att lösa problemet föreslås att hela planområdet ansluts till det kommunala verksamhetsområde för VA som idag finns anlagt längs med Enlundavägen.

Inom planområdet finns Mälaröarnas båtvarv som bedriver varvsverksamhet, service och reparationer, vinterförvaring samt upptagning och sjösättning av båtar. Det finns ett stort behov för sjöfartsservice i östra Mälaren och målsättningen med planen är att verksamheten kan fortleva under former som är acceptabla ur miljösynpunkt och med hänsyn till den närbelägna bostadsbebyggelsen.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att bostäder kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt att trygga att befintlig varvsverksamhet kan fortsätta att verka liksom idag, utan att föra med sig ökade störningar och miljöbelastningar i området. Syftet är också att pröva förutsättningarna att förtäta området med nya bostäder.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Stjärtnäs (fastigheterna Skå-Eneby 1:30 m.fl.).
Diarienummer: PLAN.2010.5.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Detaljplanen var ute på utställning 12 juni - 17 augusti 2015. Nästa steg i planprocessen är antagande.

Läs mer om Planprocessen.