Stockby 2:36 m.fl.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Ekerö kommun har fått i uppdrag att inleda en ändring av gällande detaljplan 769 för att möjliggöra styckningar av fastigheter och en förtätning av bostadsområdet.

Bakgrund

Dåvarande Stadsarkitektkontoret fick den 6 juli 2010 in en ansökan från en fastighetsägare angående detaljplaneändring av gällande detaljplan (nr 769). Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra styckning av tomt. Stadsarkitektkontoret bedömde att en eventuell ändring av detaljplanen bör omfatta hela planområdet och förfrågade därmed Byängsvägens samfällighetsförening, 2010-11-24, om föreningen ställde sig bakom en sådan förändring. Den 5 oktober 2011 fick Stadsarkitektkontoret in en skrivelse från ordförande i Byängsvägens samfällighetsförening där föreningen ställde sig bakom en ändring av gällande detaljplan då majoriteten av medlemmarna var för en detaljplaneändring.  

Eftersom ansökan inkom före 2 maj 2011 hanteras ärendet inte som planbesked, vilket infördes med den nya plan- och bygglagen som då trädde i kraft. 

Vad är det som planeras?

Utredningsområdet ligger i södra delen av Stenhamra och är totalt ca 13 hektar. Området består av 25 bostadstomter, parkmark och vägar. Fastigheterna är privatägda och bebyggda med enfamiljshus med tomter på drygt 2500 m². Idag bebos alla utom fyra av bostadsfastigheterna permanent. 

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 2:36, 2:68 m fl (Alviken) 
Diarienummer: PLAN.2010.24.214
Förfarande: Standardförfarande
För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900) 

Läget just nu

Planarbetet är för tillfället vilande.

För mer information om detaljplanen, kontakta Ekerö direkt, tel. 08- 124 571 00.

Läs mer om Planprocessen.