Svanhagen

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna till kompletterande bostäder och verksamheter i området i samband med områdets anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Förslaget bereder för nya verksamhetsfastigheter för centrumfunktioner, handel, kontor och småindustri samt nya bostäder i form av flerbostadshus. Huvudinriktningen i förslaget är att uppnå en detaljplan som möjliggör för både att fotbollsplanen på sikt förflyttas väster om Allhallen och ligger kvar och utvecklas i befintligt läge. Detaljplanen bereder även för en flytt av återvinningsstationen och bensinstation.

Parallellt med förslaget utarbetar Trafikverket en vägplan med ny trafiklösning för korsningen i Svanhagen. Huvudinriktningen är en cirkulationsplats och att Tureholmsvägen ska ledas om och anslutas till cirkulationsplatsen.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för fastigheten Skå-Berga 1:12 m.fl.
Diarienr: PLAN.2010.6.214
Förfarande: Normalt planförfarande 

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Arbete pågår med utställningshandlingar.

Läs mer om planprocessen...