Program för Svanhagen/Söderberga

DP Svanhagen

 

Ett program har tidigare utarbetats för Svanhagen och Söderberga enligt 5 kap 10 § PBL. Syftet med programmet pröva möjligheterna för kompletterande bostäder och verksamheter i området i samband med utbyggnaden av vatten- och avlopp. Programmet var ute på samråd vid årsskiftet 2012.  Under hösten 2013 genomfördes en workshop för fastighetsägare, företagare och andra intressenter samt en dialog med jordbrukare och arrendatorer.

Programmet godkändes av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2014-06-10 § 100. Revideringar kompletterades i ett separat PM med tillhörande kartbilaga.

Programområdet delas och hanteras i separata detaljplaneprocesser.

Pågående detaljplaner

Svanhagen

Söderberga