Tufa Marin, fastigheten Ilända 1:6

Planarbete pågår för Tufa Marin på norra Färingsö.  Ett planprogram har tagits fram som anger och utreder förutsättningarna för att komplettera med fler bostäder och utveckla varvet.

Vad är det som planeras?

Syftet med att upprätta planprogrammet är att pröva förutsättningarna att tillskapa cirka sju nya fastigheter med friliggande bostadshus samt att bevara och utveckla befintlig varvsverksamhet. I samband med planen utreds förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt servitutsfrågor gällande väganslutningar.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Tufa Marin, fastigheten Ilända 1:6
Diarienr: PLAN.2007.20.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Detaljplanen var på samråd 2015. För närvarande är planarbetet vilande.

Läs mer om Planprocessen.