Vårdagsvägen i Mörby

Vid korsningen mellan Mörbyvägen och Vårdagsvägen planeras det för 20 nya villatomter.

Planbilden

Vad är det som planeras?

Syftet med planläggningen är att pröva lämpligheten i att uppföra cirka 20 bostadstomter på del av Mörby 1:62 och del av 1:65, samt utreda förutsättningar för anslutning till kommunalt VA för samtliga i planområdet ingående nya fastigheter. Området är tänkt att innehålla friliggande enbostadshus med möjlighet till generationsboende.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Vårdagsvägen (del av Mörby 1:62 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län
Diarienr. PLAN.2007.35
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas äldre plan- och bygglagen ÄPBL (1987:10)

Läget just nu

Detaljplanen har varit på samråd under sommaren 2014.

Nästa steg i planprocessen är utställning.

Läs mer om Planprocessen.