Arrenden

Ekerö kommun är en av de större markägarna i Ekerö kommun. Förutom fastigheter för kommunens verksamheter (såsom skolor och idrottsplatser), äger Ekerö kommun även jordbruksmark, skogsmark samt viss mark som kan vara föremål för framtida exploatering.