Exploateringsavtal

Exploateringsavtal tecknas med vissa fastighetsägare i samband med att en detaljplan tas fram. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen (Plan- och bygglagen, 1 kap 4§). Avtalet har för avsikt att tydliggöra syftet med detaljplanen och reglerar frågor som inte kan regleras genom detaljplanen. Detta kan exempelvis vara bestämmelser om reglering av ansvar och kostnader för genomförande av detaljplanen, fastighetsreglering och eventuella markupplåtelser för allmänna platser och ledningar. En fastighetsägare som får en värdeökning i fastigheten till följd av detaljplanen ska även vara med och bekosta genomförandet av detaljplanen. Detta kan exempelvis vara utbyggnad av gator och allmänna platser.

Varje detaljplan är unik och olika planer kan medföra olika kostnader. Av den anledningen så sker diskussioner enskilt med de fastighetsägare som berörs av de ändringar i planen som medför att avtal behöver tecknas. En första kontakt med dessa fastighetsägare sker oftast i samband med att detaljplanen går ut på samråd, för att i ett tidigt skede påbörja diskussioner om exploateringsavtal och presentera de förutsättningar som gäller för detaljplanens genomförande.

Genomförandet av detaljplaner regleras i Plan- och bygglagen (2010:900) 6 kap. Detta kapitel genomgick den 1 jan 2015 en stor förändring gällande innehållet. För planer påbörjade innan detta datum, gäller fortfarande det gamla kapitlet. För planer påbörjade innan 2 maj 2011 gäller äldre Plan- och bygglagen (1987:10). De olika lagtexterna hittar du i länkmenyn.