Översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida utveckling. Planen är inte juridiskt bindande. Översiktsplanen behandlar de allmänna intressena enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Allmänna intressen är, till skillnad mot enskilda, gemensamma för medborgarna. Enskilda intressen prövas i efterföljande planering.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om Översiktsplanering.

Översiktsplan för Ekerö kommun till år 2030 – med sikte på år 2050

Översiktsplan för Ekerö kommun visar hur mark- och vattenområden avses användas inom kommunen enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut och redovisa strategiska ställningstaganden gällande mark och vattenanvändning, beskriva hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även ange hur miljökvalitetsnormer, riksintressen, respektive nationella och regionala mål, planer såväl som program avses tillgodoses. 

Ekerö kommun står inför en stor omvandling. Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att ge nya möjligheter, med byggande av Förbifart Stockholm/E4 och breddning av Ekerövägen/261. Omvandlingen innebär att vi inom en inte alltför avlägsen framtid går från en utpräglad landsortskommun till vår vision av småstad. Ekerö kommuns expansion ska ske på ett sådant sätt att varken natur-, kultur, miljövärden eller framtida utveckling äventyras. Detta görs genom varsam utbyggnad. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och beskriver kommunens utveckling till år 2030 med sikte på år 2050.

Ekerö kommun eftersträvar en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling och ska kännetecknas av attraktiva livsmiljöer. Översiktsplanen behandlar vidare bland annat Ekerös roll i omvärlden, riksintressen, naturmiljöer, kulturmiljöer, anspråk på markanvändning, utbyggnadsområden, bebyggelseriktlinjer m.m. Översiktsplanen för Ekerö kommun antogs av Kommunfullmäktige den 6 mars 2018.

 

Aktualitetsförklaring

Den 6 mars 2018 beslutade Kommunfullmäktige att anta förslag till ny kommunal översiktsplan. Denna översiktsplan ersätter tidigare gällande översiktsplan från 2005.