Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun ha en strategi för hur bostadsbyggande, boende med olika behov och hela boendemiljön ska utvecklas. Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen (även kallat Bostadsförsörjningsprogram ) tillvaratar kommunens intressen i samhällsutvecklingen och tydliggör kommunens viktigaste behov i samverkan med externa aktörer.

Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen tillvaratar med underlag av Inriktningsmål för Ekerö kommun mandatperioden 2015-2018 och sju Kommunstyrelsemål, kommunens intressen i samhällsutvecklingen - och tydliggör våra viktigaste behov i samverkan med externa aktörer. Denna plan avses även utgöra underlag för kapacitetsplaneringen, det vill säga bidra till att komma till rätta med kommunens behov av skolor, förskolor, fritidsanläggningar, social och kulturell service, arbetsplatser m.m. Planen möjliggör, förutom den följdordning och omfattning som av bland annat strategiska och ekonomiska skäl är lämplig, främst en kontinuerlig och detaljerad redovisning av bostadsproduktionens geografiska lokalisering och innehåll.