Trafikplan

En trafikplan beskriver hur kommunen kommer att jobba med trafikfrågor. Just nu håller vi på att ta fram en ny trafikplan.

2017 lades en beskrivning av nuläget på remiss (ett förslag som skickats för bedömning och yttrande). Du hittar den, Del A: Nulägesbeskrivning, här till höger.

Våren 2020 antog kommunfullmäktige vår nya trafikstrategi, Del B: Trafikstrategi, som ligger här till höger. Den beskriver hur trafiksystemet bör byggas för att stödja samhällsutvecklingen mot kommunens uppsatta mål. Trafikstrategin ska ligga till grund för handlingsplaner, särskilda trafikprojekt och ge oss vägledning i vårt arbete med att ta fram nya detaljplaner.

På hösten 2020 kommer flera delar av trafikplanen tas fram. Det handlar om planer för framkomlighet, trafiksäkerhet, parkering och en uppdatering av gång- och cykelvägsplanen. Dessutom kommer vi att göra särskilda studier om hur kommunens genomfartsleder i Ekerö och Stenhamra ska se ut.