Vattendirektiv

Ett nytt ramdirektiv för vatten inom EG trädde i kraft 2000. Ramdirektivet omfattar både yt- och grundvatten. Det övergripande syftet är att se till så att en god ekologisk vattenstatus uppnås och bibehålls inom unionen. I Sverige har fem nya vattenmyndigheter bildats, ett i varje vattendistrikt. Ekerö kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt med säte på vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.