Överklagan

Det är bara den som senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte tillgodosetts som får överklaga detaljplan. Den antagna detaljplanen kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Vem får överklaga?

Den som senast under utställningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte har tillgodosetts när detaljplanen antas kan överklaga beslutet. Har planförslaget efter utställningen ändrats till nackdel för någon får även dem överklaga.

Vad ska en överklagan innehålla?

Minimikravet på överklagandehandling är att det beslut som överklagas anges, redogörelse för varför beslutet anses vara felaktigt, vilken ändring av beslutet som begärs samt att överklagan är undertecknad. Skrivelsen ska även innehålla den klagandes förtydligande namnteckning, postadress och telefonnummer.

Vad händer när överklagan lämnats till kommunen?

Kommunen kontrollerar att överklagan kommit in inom tiden för överklagan. En överklagan som kommer in för sent får som regel inte tas upp till prövning. Har överklagan inkommit i tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen.

Det är länsstyrelsen som prövar om personen som överklagar har rätt till det, om planprocessen har skett korrekt och den synpunkt som överklagan gällde. Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och andra berörda parter fått information om beslutet, så till vida att ingen går vidare med överklagan.

Ändrad instansordning i nya plan- och bygglagen

I samband med att den nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) införts har reglerna gällande instansordningen för ärenden enligt plan- och bygglagen ändrats. Kommunens beslut enligt plan- och bygglagen ska som tidigare överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslut kan överklagas till en Mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, högsta instansen för dessa ärenden är Högsta domstolen. En av anledningarna till att prövning av mål enligt plan- och bygglagen förs över till mark- och miljödomstolarna är att en instansordning med samordnad prövning av mål kan ge effektivare beslutsprocesser.