Så kan du påverka

Hur ansöker jag om en detaljplan?

Om du önskar upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan ska en skriftlig begäran om planbesked skickas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kommunen tar ut avgift för planbesked enligt Byggnadsnämndens taxa. Läs mer om Planbesked.

Hur påverkar jag en detaljplan?

Planprocessen är demokratisk och det är av stor vikt att alla berörda ges möjlighet till delaktighet och inflytande när en detaljplan tas fram. Detaljplaneprocessen består av flera olika steg där främst sakägare, men också allmänheten, får lämna synpunkter. Läs mer om Planprocessen.

När en detaljplan är ute på remiss så kan du skicka in synpunkter via e-post planenheten@ekero.se eller via brev till Ekerö kommun, Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 205, 178 23 Ekerö.

Hur överklagar jag en detaljplan?

Från och med då tillkännagivandet/kungörelsen sätts upp på kommunens anslagstavla är det i 3 veckor möjligt att överklaga beslutet. För att få överklaga en detaljplan måste du antingen ha framfört dina synpunkter skriftligt och inte fått dem tillgodosedda, eller anse att den formella processen inte gått rätt till. Läs mer om Överklagan.