Hälsoskyddstillsyn

Hälsoskyddstillsyn

Miljöenheten hälsoskyddsarbete bedrivs i syfte att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa. Olägenheter innebär störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och av sådan karaktär att de inte är helt tillfälliga eller ringa. En störning kan exempelvis vara bristfällig ventilation, buller, mögel, för hög eller låg temperatur, lukt, skadedjur eller för hög radonhalt i inomhusluften.

Tillsyn

Vi har kontinuerlig tillsyn över verksamheter och lokaler där allmänheten vistas, såsom skolor, förskolor, vårdhem, hygieniska behandlingslokaler, badplatser, bassängbad, skönhetssalonger, massörer, frisörer, solarier m.m. Under badsäsong tas även badvattenprover vid de större baden. Inspektioner sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenheter, t.ex. efter klagomål från allmänheten.

Klagomål

Vid problem i din bostad eller från en verksamhet ska du först kontakta din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen. De bör sedan få en tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning. Kvarstår problemet är ni välkomna att kontakta miljöenheten. Vi gör då en bedömning om klagomålet är befogat och handlägger i så fall ärendet med stöd av miljöbalken.

Anmäla en ny hälsoskyddsverksamhet

Är du en anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet? Se mer information under Näringsliv och arbete, under Tillstånd och blanketter.