Rikt- och gränsvärden

Radongashalter över 200 Bq/m3 i inomhusluften betraktas enligt miljöbalken som en olägenhet för människors hälsa. I befintliga bostäder finns ett riktvärde på max 200 Bq/m3, vilket ska vara uppnått senast år 2020. För nybyggda bostäder finns ett gränsvärde som också är 200 Bq/m3. Förskolor och skolor ska ha max 200 Bq/m3 senast år 2010.

Miljönämnden i Ekerö har antagit ett mål att senast år 2018:

  • ska alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ha en radongashalt på högst 200 Bq/m3 i inomhusluften i alla lägenheter eller ha en handlingsplan för att uppnå det.
  • har alla förskolor och skolor en radongashalt på högst 200 Bq/m3 i inomhusluften.

De sex myndigheter som har ansvar för radon rekommenderar inte att Sverige ska sänka radonriktvärdet till 100 Bq/m³ som WHO rekommenderar.

För dricksvatten finns två gränsvärden. Om dricksvattnet innehåller mer än 100 Bq/l klassas/bedöms det som tjänligt med anmärkning och om det innehåller mer än 1000 Bq/l klassas/bedöms det som otjänligt. Rikt- och gränsvärdena för vatten är satta för permanent boende. De går därför inte att direkt tillämpa på fritidsboende eller vattenanvändning som inte avser användning året om. Men du kan använda nedanstående formel för att räkna om vattenförbrukningen på ditt fritidsboende. Då kan du också tillämpa rikt- och gränsvärdena:

Radonhalten i vatten i Bq/l x tiden i fritidsboendet i dagar/365 dagar.

Har du i din sommarbostad vatten med 1000 Bq/l som du använder fem veckor om året, motsvarar det cirka 100 Bq/l under hela året.