Vad är radon?

Radon är en lukt- och färglös gas som bildas vid sönderfall av det radioaktiva grundämnet radium vilket är en dotterprodukt till uran. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Dessa består av fasta partiklar med stor benägenhet att fastna på bl.a. damm- och rökpartiklar. Vid inandning fastnar radondöttrar i luftvägarna och lungorna och kan där orsaka strålningsskador. Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³).

Uran och radium finns naturligt i alla jord- och bergarter och därmed även i byggmaterial där mineraler ingår, t.ex. blå-(grå-)lättbetong, som tillverkades av material med förhöjd radioaktivitet. Blåbetong producerades och användes i Sverige från trettiotalet fram till 1979. Radongas kan även förekomma i dricksvatten i hushåll med bergborrad brunn.

Eftersom radon varken luktar, syns eller smakar är det enda sättet att upptäcka det att mäta.