Natur och parker

Natur i kommunen

Enligt miljöbalken ska betydelsefulla natur- och kulturvärden i Mälaren med öar och strandområden skyddas. Den stora andelen natur i Ekerö för med sig höga biologiska värden och ger också bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation för hela Stockholmsregionen.

Jordbrukslandskapet

Parker_odlingslandskap

Stora delar av kommunen är ett jordbrukslandskap med anor mycket långt tillbaka i tiden. Ett varierat och småbrutet landskap präglar fortfarande stora delar av kommunen. Ett vanligt och vackert inslag i landskapsbilden utgör åkerholmarna som har en mycket viktig ekologisk funktion. Dessa är ofta trädbevuxna och kantas av täta buskridåer. Här finner småvilt och fältfåglar sina förnämsta skyddslokaler, liksom åtskilliga nyttoinsekter. Torrbackarna med sin rika och vackra örtflora förekommer om än i mindre arealer. Naturmarker har hävdats genom slåtter eller bete under lång tid vilket gett en vacker landskapsbild och mycket artrika marker knutna till kulturlandskapet. Igenväxning och att hävden upphör är det största hotet mot dessa värdefulla marker.

 parker_skog 

Skogen

Genom kommunen löper Uppsalaåsen, vilken till stora delar använts som grustäkt. Naturgruset är dock en ändlig resurs som kräver god hushållning. Rullstensåsarnas betydelse som vattenmagasin och vattenrenare är också av stor betydelse. Åspartierna är ofta skogbeväxta. Skogsmarken består i huvudsak av torra tallskogar. Områden med orörd gammelskog är det dock ont om, speciellt barrskogsområden. De många stora godsen och det milda klimatet på Mälaröarna har medfört att det på många ställen finns ädellövskogar eller ädellövdungar med en rik flora och ett intressant fågelliv. Exempel på områden med ädellövskog är naturreservaten Väsby Hage och Eldgarnsö, som också är känt för rika förekomster av mistel.

 

Vattendrag

Genom sitt läge i Mälaren finns det i kommunen många fiskgjusepar, för vilka åsryggarnas höga, grova furor är lämpliga boplatser. I de näringsrika vassvikarna häckar även brun kärrhök regelbundet, tillsammans med änder och sumphöns. På öarna i kommunen är det mycket ont om myrmarker och naturliga sjöar. Alla kvarvarande våtmarker, inklusive åsgropar och lergropar, är av stort biologiskt intresse.