Naturvård

Kommunens naturvårdsarbete

Kommunen arbetar för att värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att säkerställa naturfrågorna i allt planeringsarbete och att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Kommunen verkar för att den biologiska mångfalden ska värnas och vårdas även genom skötselåtgärder t.ex. restatureringsarbeten vid Svartsjöviken, naturvårdsprojektet Sanduddens sandmiljöer och skogsskötsel för att vårda gamla träd i Ekebyhovsparken och på Jungfrusundsåsen samt för att inrätta naturreservat på Jungfrusundsåsen.

Skyddad natur

En del naturområden i kommunen är skyddade enligt lag. Det finns flera sätt att skydda värdefull natur, t.ex. genom naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd eller naturminnesskydd. Endast ett fåtal av kommunens natur- och friluftsområden är formellt skyddade. Alla skyddade områden finns samlade i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att för att vårda och bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Det finns 11 stycken naturreservat i Ekerö kommun som alla har bildats av länsstyrelsen. Det största av dessa är Lovö naturreservat, som omfattar både Lovön och Kärsön, vars stora värden ligger i det levande odlingslandskapet där historien är ständigt närvarande. Området har också höga natur- och friluftsvärden med sina orörda stränder, naturbetesmarker och sammanhängande skogar. Läs mer om naturreservat i Ekerö kommun

Natura 2000-områden

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturområden med syftet att värna om livsmiljöer och arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Länsstyrelserna tar tillsammans med Naturvårdsverket fram förslag på Natura 2000-områden. Regeringen beslutar sedan vilka områden som föreslås till EU-kommissionen för att tas upp i Natura 2000. Sverige ansvarar för att områden som ingår i nätverket får den skötsel de behöver, skydda dem från skador och övervaka att deras naturvärden bevaras.

Ekerö kommun har 14 stycken Natura 2000-områden. Ungefär hälften av dessa områden är del av något av kommunens naturreservat. Majoriteten av de skyddade områdena ligger på land, men Natura 2000-området Asknäsviken utgörs helt av vatten. Området är inrättat för att skydda den rödlistade vattenväxten småsvalting och utgör förmodligen den individrikaste lokalen i världen för denna art. Läs mer om Natura 2000-områden

Naturminnen

Särpräglade naturföremål som träd, flyttblock eller liknande kan skyddas som naturminne. Naturminnena är antingen punktobjekt eller har en yta på mindre än ett hektar. Ekerö kommun har ett antal naturminnen som alla inrättats av länsstyrelsen. Dessa naturminnen utgörs främst av ekar, 25 stycken totalt varav de flesta hittas på Gällstaö, men även några individer av andra trädslag och en insektslokal på Kärsö. Det största naturminnesmärkta trädet i Stockholms län är Ekebyhovseken som finns på Ekerö.