Sanduddens sandmiljöer

Ekerö kommun blev år 2014 beviljade medel från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att driva ett naturvårdsprojekt i Sandudden med namnet Sanduddens sandmiljöer. Projektet pågick mellan år 2014 och mitten av år 2017. Syftet med projektet var att förstärka grönområdenas värde för friluftslivet och samtidigt ta vara på den unika naturen.

Sanduddens unika natur

Sandudden är ett nybyggt bostadsområde i en nedlagd sand- och grustäkt som ligger strax öster om Asknäsviken på Ekerö. Sanduddens grönområden används frekvent som strövområde av både Sanduddenbor och andra Ekeröbor. Området är också ett paradis för många arter som är beroende av sand för sin överlevnad. Några exempel på sådana arter är backtimjan, motaggsvamp, bivarg, vårsidenbi och svartpälsbi. Dessa arter är idag hotade eftersom det råder brist på öppna sandmiljöer. På de många äldre tallar som finns i området lever praktbagge och tallticka. I den mer fuktiga strandskogen i väster finns ett rikt fågelliv med bland annat mindre hackspett, större hackspett och spillkråka. I vattnet utanför denna skog finns även den största kända förekomsten av den rödlistade växten småsvalting i världen.

Foto: Miguel Jaramillo

Upprustning av grönområdena

Som en del i projektet genomförde Ekerö kommun en rad åtgärder för att öka naturvärdet och variationsrikedomen i grönområdena. Kommunen har bland annat satt upp bänkar och papperskorgar längs med gång och cykelvägen vid vattnet och grönområdena har städats från trädgårdsavfall och annat skräp. Vid de särskilt utsatta områdena har förbudsskyltar mot tippning satts upp. Det är förbjudet att slänga avfall i naturen och förhoppningen är att trädgårdsavfallet i framtiden lämnas till återvinningscentralen eller komposteras på tomten.

Sanduddens skola har fått nya växter i sina blomlådor som både är bra för insekter och roliga för barnen. Ängsytan bakom förskolan har slåttats för att öka blomrikedomen så att området blir vackrare och samtidigt erbjuder mer mat åt sandmarksinsekterna. Skogsområdena har gjorts mer tillgängliga genom gallring och viss röjning av sly och genom att riskträd ut med stigarna tagits ned. Skogsdungen mellan skolan och förskolan har gallrats för att skapa rum i skogen som fungerar som lekutrymme. Röjning och gallring runt de äldre tallarna har ökat andelen solbelysta träd, vilket gynnar de vedlevande skalbaggarna. Igenväxningen av slänten bakom skolan har hejdats genom gallring av ungtallar och nya öppna sandytor har skapats för de sandlevande växterna och djuren.

Den framtida skötseln

En viktig del i projektet var att ta fram en skötselplan för alla grönområden i Sandudden där det tydligt framgår hur varje område är tänkt att skötas och vem som är ansvarig för skötseln. Målet med upprättandet av skötselplanen är att fastställa en långsiktigt hållbar skötsel av grönområdena. Skötselplanen gör det också lättare för boende att komma i kontakt med de som ansvarar för skötseln av grönområdena. Skötselplanen togs fram av Ekerö kommun tillsammans med de boende och de lokala aktörer som finns i Sandudden (Närlunda vägförening, Sanduddens och Småsvaltingens samfälligheter, Sanduddens skola och förskola). Ekerö kommun är ansvariga för att följa upp och revidera skötselplanen med 5 års intervall.

Skötselplan Sandudden

Ta hand om närområdet

Inom projektet har Ekerö kommun tagit fram ett informationsblad angående vad man bör tänka på när man bor på sand och hur man tar hand om sina grönområden så att det blir trevligt för alla. Det gäller till exempel biltvätt, trädgårdsavfall, annektering av allmän platsmark och trädgårdsskötsel. Kommunen anordnade också föreläsningar och workshops på temat hur man kan skapa en vacker och lättskött trädgård på sandmark samt hur man gör trädgården attraktiv för djurlivet. För de som inte hade möjlighet att vara med togs även en trädgårdsguide i textform fram på detta tema och denna ingår som en del i informationsbladet.

Informationsblad med trädgårdsguide

Lär känna närnaturen

Under projekttiden anordnade Ekerö kommun naturguidningar där allmänheten fick möjlighet att lära sig mer om Sanduddens unika natur. För den som gick miste om denna möjlighet har Ekerö kommun som en del i projektet tagit fram informationsskyltar om naturen i Sandudden. På dessa kan man läsa om Sanduddens geologi och historia som täkt, sandmarkens speciella invånare, värmeälskande arter i tallskogen och det rika fågellivet i sumpskogen. Skyltarna finns uppsatta i anslutning till grönområdena i Sandudden tillsammans med en informationsskylt om småsvalting som tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Här kan du se var skylterna är placerade:

Skyltarnas placering

Här kan du läsa skyltarna som pdf-filer:

Sanduddens geologi och historia

Sandmarken och dess invånare

Tallskogen och dess arter

Sumpskogen och dess arter