Ekebyhovsparken

Vård av gamla träd i Ekebyhov

Under 2011 har Ekerö kommun utfört skogsskötsel och avverkning i Ekebyhovsparken för att vårda gamla träd, såväl inhemska som exotiska träd. Skötselåtgärder kommer att fortsätta under vintern, särskilt på hällmarksområden.

Skötselåtgärderna är ett första steg i genomförandet enligt den skötselplan som kommunen tillsammans med Skogssällskapet håller på att ta fram. Syftet med åtgärderna är att bevara och utveckla natur- och kulturhistoriska värden.

I dokumentet beskrivs bakgrunden till skogsskötselåtgärderna för dig som vill veta mer!

Vi ber er ha överseende och hålla avstånd till pågående arbete.

Ljusare bryn mot Gustavalund

 I mars 2011utförde kommunen en avverkning av huvuddelen av de höga granarna i brynet mot Gustavalund för att istället ge plats främst för bok, orientalisk bok, ek och hassel som stod under granarna. Brynet skulle bli lägre och mer stormfast, ljusare och på sikt mer attraktivt för de boende. Mer information och illustration finns i detta informationsblad.

Omgivande kulturlandskap

Säteriet Ekebyhov omfattade hela Ekebyhovsdalen och norra delen av Jungfrusundsåsen. I östra delen av dalen går den tidigare tillfartsvägen till Ekebyhov som började vid Mälaren intill Gällstaö och som kläds med en mycket gammal och fin allé. Det omgivande kulturlandskapet bär fortfarande spår av äldre markanvändning som bete. Ett exempel på detta är ett välutvecklat underbestånd av hasselbuskar i ”bukettform”. Närheten till herrgårdslandskapet har gjort att utländska träd som douglasgran (Pseudotsuga menziesii) och ädelgran (Abies alba) har planterats på åsen. Även unga bokplantor har spritts hit från slottsparken.