Natur och Miljö

Träd Jungfrusundsåsen
Foto: Kenneth Bengtsson

Imponerande geologi
Jungfrusundsåsen är en av de mest imponerande grusåsarna i östra Svealand, inte bara genom sin mäktighet, utan också genom den stora variationen av ås- och strandformer. Åsen består av randåsar/åskullar som bildats av vågsvallen från Östersjön under istidsperioden. Grus och sand avsattes i lugnare lägen som svallgrus och svallsand, och sänkorna fylldes av uppslammad lera, silt och sand. På Jungfrusundsåsen finns även migmatitberg och rundhällar. De geologiska bildningarna är av regionalt intresse för naturvården.

Fornborg
På åsen finns ca 10 fornlämningar som främst är gravar och gravfält från bronsåldern. I sydväst på Vikingaberget finns en fornborg som erbjuder en fantastisk utsikt över Mälarens vatten.

Härliga svampmarker
Jungfrusundsåsen är känd som en bra svampskog och i området återfinns bland annat ovanliga musseroner, spindelskivlingar, fingersvampar, taggsvampar och blek stenmurkla. Gillar du blodriskor ska du söka dig till de sandiga tallmarkerna. Lövskogarna hyser även en fin svampflora med t.ex. blek kantarell och finluden stensopp (Sommarkarljohan).

Varierande skog
Skogen på Jungfrusundsåsen är väldigt varierande, med allt från karga tallhedar och granar i pelarsalar, till frodiga lövskogar, med ek och hassel. Stora delar av skogen är relativt gammal, d.v.s. äldre än 80 år, och vissa delar håller på att få karaktären av naturskog. I områdets norra del växer Ekebyhovseken, som är 11 meter i omkrets och Sveriges tredje största. Både den och en stor tall i närheten av fornborgen är naturminnesmärkta. På flera platser ser man döda träd och död ved på marken. Detta är viktigt för den biologiska mångfalden, eftersom många arter behöver död ved för att kunna leva.

Djur och fågelliv
Jungfrusundsåsens varierande natur har skapat livsutrymme för många djur och fåglar. Delar av hällmarksskogen, de tätare lövskogspartierna och källorna ger bra förutsättningar genom tillgången till gamla träd, död ved, gömställen och vatten. På åsen häckar bland annat järnsparv, rödvingetrast, taltrast, bivråk, sparvhök, stenknäck, morkul la, grönsångare och rödstjärt. Längs rödstensstranden hörs många sångfåglar som näktergal och härmsångare under våren. Fågelskådning från backens topp kan vara givande.

Spännande växter
Till de ovanligare växterna hör bland annat ryl, klockpyrola, ögonpyrola, knärot och Jungfru Marie nycklar . Även den på Mälaröarna sällsynta missnen växer här. Vid Rödsten finns ett unikt område med den relativt sällsynta växten skavfräken, och en varierad vårflora med bland annat den ovanliga svinroten i ett större bestånd. Längs stigen på baksidan av Ekebyhovsbacken finns intressanta växter som bolmört och kardvädd.