Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten och smältvatten från snö som rinner över olika ytor som så som gräs, grus, asfalt och tak.

Dagvatten leds bort via diken eller dagvattenledningar för att sedan rinna ut i sjöar, vattendrag eller tas omhand för rening. Dagvattnet kan även tas om hand direkt på fastigheten, så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Kommunen är inte skyldig att ta emot dagvatten från fastighet då det ibland med fördel kan omhändertas på annat sätt exempelvis genom LOD.

Vad innebär LOD?

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att man tar hand om dagvattnet på plats. Man använder det för bevattning, låter det infiltrera i marken, fördröjer i damm eller leder det på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.