Källaröversvämning - allmänna råd

Det kan hända att olyckan är framme och att vatten tränger sig upp ur golvbrunnen in i din källare. I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning.

Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Förebygg översvämning

Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största
möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:

• Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt
• Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler
fungerar
• De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar
eller ersätts med avstängbara brunnar
• Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar
inte fungerar
• Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden
• Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
• Kontroll av att intern avloppspump fungerar
• Fastigheten ansluts till alarmeringscentral med larmtjänst

För att förhindra översvämning orsakade av ytvatten bör marken närmast huset luta utåt från huset. Det bör finnas tak över källartrappor. Dräneringsledningar och dräneringsbrunn ska fungera tillfredsställande.

Dessa åtgärder beskrivs även i ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (sidan 16).

Vid översvämning

Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna:

1. Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på ett tungt föremål. Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen
2. Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
3. Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
4. Kontakta VA-verksamheten snarast.
5. Dokumentera eventuella skador genom att t ex fotografera.
6. Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna.