Sjöar och vattendrag

Mälaren är en vattenresurs av stor betydelse för Stockholm och Mälardalen, både som dricksvattentäkt och för dess höga natur- och rekreationsvärde. Östra Mälaren utnyttjas som dricksvattentäkt för ca 1,7 miljoner människor i regionen.

Att Mälaren kan användas som dricksvattentäkt är en förutsättning för regionens utveckling. Bristfälliga avlopp från hushåll – särskilt från äldre permanentbebyggelse på landsbygden – och olika verksamheter, större dagvattenutsläpp, bräddningar från kommunala avloppssystem, diffusa utsläpp från jordbruket, fritidsbåtar och båthamnar samt risken för olyckor med land- och sjötransporter av farligt gods utgör de största hoten.

1998 bildades Mälarens vattenvårdsförbund. Förbundets syfte är att bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. Läs mer om Mälaren och Mälarens Vattenvårdsförbund

Öarna i kommunen omges av ett antal stora och djupa Mälarfjärdar samt några avsnörda Mälarvikar med reducerat vattenutbyte med övriga Mälaren. På öarna finns två små naturliga insjöar, Snorran och Igelviken. På Munsö finns dessutom några näringsfattiga grundvattensjöar som tillkommit efter grusbrytning under grundvattenytan. Cirka 45 % av kommunens areal består av sjöyta.

Kommunens viktigaste miljöfråga är därför att värna Mälaren och dess vatten. En separat vattenöversikt för Ekerö kommun har upprättats. Det största vattenvårdsproblemet i kommunen, om regionens dricksvattenförsörjning och vattnet som livsmiljö ska säkras, är övergödningen som i huvudsak orsakas av diffusa utsläpp från jordbruket och undermåliga enskilda avlopp.

Mälarens stränder har alltid varit attraktiva för människor och en viktig livsmiljö för växter och djur. Stränderna har emellertid förändrats genom bebyggelse och exploatering. Strandexploateringen kring Mälaren har ökat successivt vilket du kan läsa om i Mälarens vattenvårdsförbunds folder.

Ett skyddsområde för östra Mälaren som resurs för dricksvattenförsörjningen har tagits fram i samverkan med övriga berörda kommuner och vattenproducenter.