Muddring

Arbeten i vattenområden, till exempel muddring, eller att bygga pir eller brygga, räknas som vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs normalt tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser. Det är Mark- och miljödomstolen som prövar frågan om tillstånd för vattenverksamhet. För vissa mindre omfattande verksamheter räcker det dock med att en anmälan görs till Länsstyrelsen.

Mer information om vattenverksamhet finns på Länsstyrelsens hemsida

Tänk på att du även kan behöva andra tillstånd, t.ex. bygglov eller dispens från strandskydd. Mer information om detta hittar du via menyn till vänster och i Länsstyrelsens broschyr Anlägga brygga eller muddra?.

Uppläggning av muddermassor

Om du vill lägga upp muddermassor på land ska du anmäla detta till Miljönämnden. Du kan använda blanketten nedan. Kom ihåg att bifoga karta där muddringsområde och tippningsområde markerats.

Anmälningsblankett uppläggning av muddermassor

Dumpning av muddermassor i vattenområde är förbjudet inom svenskt sjöterritorium. Länsstyrelsen kan bevilja dispens från dumpningsförbudet om massorna kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.