Bensin- och oljeavskiljare

Utsläpp av olja till avloppsnätet orsakar störningar i det biologiska reningssteget i avloppsreningsverk. För att minska de negativa effekterna ska så mycket som möjligt av oljan separeras från avloppsvattnet innan det släpps ut till avloppsnätet.

I förbindelsepunkten till kommunalt avloppsnät får halten av mineralolja inte överskrida 50 mg/l.

Standard för oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska utföras enligt Ekerö kommuns tekniska standard för vatten- och avloppsanläggningar.

Vad är ett oljeavskiljarsystem?

Systemet består av en slamdel, en avskiljardel och en provtagningsmöjlighet. 

Oljeavskiljarsystem

Vilka behöver oljeavskiljare?

- Bensinstationer
- Fordonstvättar
- Bil- och serviceverkstäder
- Verkstadsindustri
- Oljedepåer
- Garage större än 50 kvadratmeter

Installation

- Förse avskiljaren med larm
- Förse avskiljaren med automatisk avstängningsventil
- Installera provtagningsbrunn efter avskiljaren

Riktvärden för utsläpp

Till spillvattenledning får ej släppas mer än 50 mg olja/l vatten.
Till dagvattenledning gäller max 5 mg/l vatten.

Skötsel, underhåll, tillsyn

Underhåll av avskiljaren skall ske var 6:e månad där minst följande ska kontrolleras:

- Slamvolym
- Tjocklek på avskild olja
- Funktion av automatisk avstängningsventil
- Coalescensfiltret
- Larmet
- Provtagningsplatsen

Kontroll vart 5:e år:

- Täthet hos avskiljarsystemet
- Invändig skyddsbeläggning
- Skick hos invändigt installerad utrustning
- Skick hos elektriska installationer, t.ex. larm
- Funktion hos automatisk avstängningsventil

Tömning

Efter installationen skall tömning och underhåll av avskiljaren ske så ofta som erfordras för att en fullgod funktion erhålles. Tömning av oljeavskiljaren bör ske när 50% av slamdelen är fylld eller när 80% av oljelagringsvolymen är nådd.

Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare.

Fastighetsägaren ska översända kopia en kopia till miljöenheten på tömningsavtal med auktoriserad entreprenör.